1 december 2017

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van She Nails

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen She Nails en een klant waarop She Nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen She Nails

She Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. She Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan She Nails melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag She Nails het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag She Nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. She Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

4. Betaling

She Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. She Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet She Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan She Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. She Nails neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. She Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. She Nails zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

6. Geheimhouding

She Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, She Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

She Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat She Nails is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. She Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie

She Nails geeft de klant 7 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De klant de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
  • De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De klant de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
  • De klant andere producten dan de door She Nails geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
  • De klant de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
  • De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • 9. Beschadiging & diefstal

She Nails heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. She Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van She Nails. She Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal She Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien She Nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art

Indien She Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij She Nails. Indien de klant de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan She Nails. She Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft She Nails het recht de klant de toegang tot de studio te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen She Nails en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.